Epoker

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Epoker för modelljärvägar används för att strukturera järnvägshistoria för modelljärnvägsbruk. Epoker kan användas till få en översiktlig bild av vilka järnvägsfordon, och vilka märkningar, som passar tillsammans. På kontinenten har det länge funnits ett sådant system, fastställt av Morop. Detta system utgår från en allmän epokindelning: NEM 800. Sedan finns det specifika epokindelningar för flera av Morops medlemsländer:

På svensk MJ-wiki har vi producerat ett förslag till svenska järnvägsepoker. Tillbaka till nybörjarguiden.

Epoker enligt NEM 800

Sammanfattning och översättning av den allmänna epokindelningen för europeiska järnvägar i NEM 800. Epokerna har flytande gränser, se tabellen. I de landspecifika epokindelningarna indelas epokerna dessutom i perioder, som betecknas med liten bokstav.

Beteckning och tidsperiod
Beskrivning av epoken

Epok I
1800-talet - 1920-25

De första järnvägarna byggs, utveckling av ånglok, många privatbanor med färgglad fordonspark.

Epok II
1920-25 - 1945-50

Fortsatt utveckling av standardiserade fordons- och trafikföreskrifter, delvis internationellt (RIV, RIC). Elektrisk drift införs på vissa banor, ljussignaler börjar införas.

Epok III
1945-50 - 1965-70

Återuppbyggnad efter kriget, utveckling av moderna fordon. Ångdrift börjar ersättas med eldrift och dieseldrift. Systemet med tre klasser i persontrafiken ersätts med två, första klass betecknas med gul linje på vagnarna.

Epok IV
1965-70 - 1985-90

Efter hand fasas ångdriften ut. Ett internationellt litterasystem införs för godsvagnar, och i viss utsträckning även för personvagnar. Intermodal trafik växer fram.

Epok V
1985-90 - 2005-10

Nationella snabbtågsnät utvecklas i flera länder, marknadsorienterad färgsättning av fordon, inledning av liberalisering av järnvägsnätet, statsbanor omvandlas till aktiebolag och delas upp i trafik- och banbolag samtidigt som person- och godstrafik separeras.

Epok VI
2005-10 -

Traditionella järnvägsbolag ersätts av flera tågoperatörer utan egen infrastruktur som bedriver nationell eller internationell person- eller godstrafik. De äldre internationella järnvägsstandarderna (RIC, RIV o.s.v.) ersätts med nya EU-standarder (OTIF, TSI). Nationella snabbtågslinjer börjar sammanfogas till ett internationellt snabbtågsnät. Minskning av godstrafiken med nedläggning av många godstrafikanläggningar och färre rangerbangårdar. Motorvagnar dominerar i persontrafiken, medan systemtåg dominerar i godstrafiken.